EKRE 2024. aasta kongress

KAROTAM, ARVI

Sooviavaldus kandideerimaks EKRE volikogu liikmeks

Liitusin EKREga 2020.aasta kevadel ning sama aasta juunist osalen aktiivselt EKRE Pärnumaa ringkonna töös. Olen valitud Pärnumaa ringkonna juhatuse liikmeks ning osalen EKRE esindajana Pärnu Linnavolikogu majanduskomisjoni ning Pärnu linna kultuuriürituste rahastamise komisjoni töös.

Samuti olin valitud esindama Pärnumaa ringkonda EKRE volikogus.

 Kandideerides volikogu liikmeks soovin rakendada oma erinevates ametites saadud oskusi, kontakte ja teadmisi EKRE valimisprogrammi elluviimisel ning esindatuse suurendamiseks kohalikes omavalitsustes. EKRE programmilistest eesmärkidest on mulle aasta isana eriti südamelähedane seista pereväärtuste, eesti keele ja kultuuri ning rahvusriigi säilimise eest.

 

Elulookirjeldus

2013 - 2019 - Anija vallavanem Harjumaal

Vallavanema ametisse valiti mind avaliku konkursi korras ning lahkusin ametist omal soovil, olles koalitsioonilepingus ja arengukavas püstitatud suuremad eesmärgid ellu viinud. Esmaseks ülesandeks oli valla investeeringuteplaani teostamise juhtimine, sh teede rekonstrueerimine, uute kergliiklusteede rajamine, Kehra staadioni rekonstrueerimine, valla kolme lasteaia ja Kehra tervisekeskuse hoonete renoveerimine ning valla tänavavalgustuse uuendamine. Aastatel 2014-2018 oli Anija vallas ELi fondidest saadud toetuste maht ligi 7 miljonit eurot, mis on kuus korda suurem kui eelnenud 15-l aastal.

 Vallavanemana juhtisin asjaajamiskorra kaasajastamist, rakendades paberivaba asjaajamise ja töötajate motiveerimise tulemuslikule tööle. Soovist märgata tublisid vallakodanikke algatasin alguse mitmed tänaseni kestvad traditsioonid - Anija valla aasta tegijate konkurss üheksas erinevas kategoorias, „Kauni kodu“ konkurss ja Silvi Vraidi muusikapäeva korraldamise algatamine. Uudsete ettevõtmistena kutsusin kokku valla aiaringi ja segakoori "Hännijõggi". Andsin oma panuse ka Anija valla välissuhete arendamisele ja laiendamisele, sõlmides sõprussuhted nelja uue riigi omavalitsustega. Algatasin ka valla mainekujundusstrateegia väljatöötamise ja selle igapäevase elluviimine. Vallavanemana juhtisin ka Aegviidu valla ühinemist Anija vallaga.

Üheks suurimaks missiooniks vallavanema ametis  oli ligi 500 annetaja toel Vabadussõja Kehra lahingu mälestussamba taastamise eestvedamine Lahinguväljal, mis avati lahingu 100.aastapäeval 2019.aasta jaanuaris, kus näidislahingus osales ka taastatud soomusrong nr 1.

 Alates 2014. aastast kuni 2021.aasta jaanuarini olin Sihtasutuse Anija Mõisa Haldus nõukogu esimees. Algatasin mõisapargi ulatusliku renoveerimine ning ettevalmistused mõisa peahoone ja aida restaureerimiseks. Euroopa Liidu rahalisel toel ja Anija valla kaasfinantseerimisel avati 2019.aasta detsembris külastajatele restaureeritud mõisa ait – 220 kohaga kontserdisaal koos keldri- ja näitustesaaliga. Mõisa peahoone restaureerimistööd lõppesid 2020. aasta augustis. Anija mõisakompleksist on tänaseks saanud üks piirkonna külastajate meelispaiku.

Anija Lions klubi valis minu 2016. aastal „Aasta inimeseks“. Anija Vallavalitsust tunnustati aastail 2014-2019 kolmel korral kui Harjumaa parimat valda, koostööpartnerit ja kohaliku elu edendajat.

2008-2016 - Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse esimees

Eesti Meestelaulu Selts on Eesti suurim koorilauljaid ühendav selts, kelle liikmeteks on meeskoorid ja poistekoorid, kokku ligi 3000 lauljaga. Selts on algatanud mitmeid väärikaid traditsioone, millest tänaseks on kujunenud riiklikud tähtsündmused – Emadepäeva tähistamine piduliku kontserdiga koos aasta ema valimisega, pidulik lipu heiskamine Pika Hermanni torni EV aastapäeval 24.veebruaril, Taru rahulepingu tähistamine piduliku kontserdiga koos Eesti Kaitseväega. Lisaks seltsi igapäevase töö juhtimisele ja erinevate võistulaulmiste korraldamisele olin eestvedajaks 2012. aasta juunis Tartus toimunud rahvusvahelise Põhja- ja Baltimaade Meeskooride Festivali korraldamisel, millest võttis osa ligi 4500 lauljat, sealhulgas 51 välismeeskoori 1800 lauljaga.

2015. aasta juunis toimunud rahvusvahelise poistekooride festivali korraldustoimkonna juhtimine. Festivalil osalesid kontsertpoistekoorid kaheksast välisriigist ligi 500 lauljaga, kellele lisandusid 2500 Eesti poistekooride ja 800 Eesti meeskooride lauljat.

Minu tegevust seltsi esimehena tunnustati Gustav Ernesaksa arendusstipendiumiga ja Aadu Luukase missioonipreemiaga. Alates 2017. aastast olen Eesti Meestelaulu Seltsi auliige ning Põhjamaade meeskooride liite ühendava lauljate liidu asepresident.

 2005-2008 - Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik Brüsselis Peamisteks tööülesanneteks oli Riigikogu esindamine läbirääkimistel ja kohtumistel Euroopa Liidu institutsioonides, olulise informatsiooni vahendamine Euroopa Parlamendi ja Riigikogu vahel. Riigikogu kontaktisiku-lobisti rolli täitmine Euroopa parlamendis ja teistes Euroopa Liidu institutsioonides. Kõrgetel ametipositsioonidel olevate Euroopa parlamendi ametnike ja Euroopa parlamendi liikmetega läbirääkimiste pidamine, mille tulemusena Euroopa parlament eraldas 200 tuhat eurot Riigikogu komisjonide ja ametnike (16 gruppi, 224 inimest) Brüsseli ja Strasbourgi õppereiside korraldamiseks. Sellega kaasnes nende programmide koostamine ja praktiline korraldamine.

2003-2005 - Riigikogu Kantselei asedirektor, haldusdirektor

2001- 2003 - Eesti Esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis, eriatašee transpordi ja side küsimustes Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste ettevalmistamine transpordi ja side valdkonnas ning osalemine Euroopa Komisjoni ja Nõukogu vastava ala töögruppides.

1998-2000 - Eesti Investeeringute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutuse juhataja, kelle tööülesanneteks oli investeeringute ja ekspordiagentuuri juhtimine ning tegevuse koordineerimine, erinevate rahvusvaheliste investeeringute ja ekspordialaste projektide algatamine ja elluviimine, sealhulgas Hannoveri EXPO Eesti paviljoni ülesehitamine ja näituse ekspositsiooni ettevalmistamise juhtimine. Eesti esindamine rahvusvahelistel messidel, kaasa arvatud Eesti presidendi ametlike välisvisiitide raames korraldatud investeerimisalastel äriseminaridel. Olulisteks tööülesandeks oli ka eksportivate ettevõtete ja välisinvestorite nõustamise korraldamine ning sihtasutuse ettevalmistamine reorganiseerimiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuseks.

1992-2003 - AS Hermann Reisid nõukogu  ja juhatuse esimees

Firma üle-eestilise müügivõrgu ülesehitamine ning pikaajalise arengu-, müügi- ja turundusstrateegia väljatöötamine ning elluviimine. Liitumisläbirääkimised ja lepingute sõlmimine rahvusvaheliste turismifirmade kettide ja broneerimissüsteemidega. Lennukompaniiga Lufthansa valis Hermann Reisid oma ametlikuks esindajaks Eestis. Pärast omanike vahetusi kannab firma täna CWT Kaleva Traveli nime.

Kandidaat KAROTAM, ARVI